Ден: 15.10.2020

проекти за учебната 2019/2020 година на детска градина 34 „Райна княгиня“

ДГ №34 „Райна Княгиня“ през учебната 2019/2020г. работи по следните проекти: НП „Без свободен час“ –  м. Х.2019г. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – м.Х.2019г.,м.IX.2020г. НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на ПУО“ – приключен м.1.2020г. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование […]

Прочетете повече