проекти за учебната 2019/2020 година на детска градина 34 „Райна княгиня“

ДГ №34 „Райна Княгиня“ през учебната 2019/2020г. работи по следните проекти:

  1. НП „Без свободен час“ –  м. Х.2019г.
  2. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – м.Х.2019г.,м.IX.2020г.
  3. НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на ПУО“ – приключен м.1.2020г.
  4. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.       Дейност 1, като самостоятелен възложител на обучение, приключен 8.09.2020г.
  5. Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.       Дейност 2, за обучение и придобиване на професионално-квалификационни степени, приключен м.март 2020г.
  6. НП „Успяваме заедно“ – м.VI – ХII.2020г.
  7. Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на ПУО“ в Дейност: Заплащане на такси на децата – от м.2.2020г. и продължава и Дейност: Педагогическа, психологическа и социална подкрепа, осъществявана от назначени логопед и непедагогически специалисти от м.9.2019г. и продължава
  8. Проект BG05M2OP001-2.01 „Образование за утрешния ден“-,м.ХII.2020г. – нов
  9. Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ – нов